GO-leasing Warszawa

Umowa powierzenia pojazdu pracownikowi - wzór

Umowa powierzenia pojazdu pracownikowi

 

Zawarta dnia ........... r., w ...........

Pomiędzy: ...........

zwanym dalej Pracodawcą

a ...........

zwanym dalej Pracownikiem.

 

§ 1 W dniu ........... ........... roku Pracodawca przyznaje Pani/Panu samochód służbowy, którego zasady użytkowania są określone w Procedurze Przyznawania i Użytkowania Samochodów Służbowych w ..........., a szczegółowa specyfikacja pojazdu znajduje się w zał. nr ........... do niniejszej umowy.

§ 2 Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje z obowiązkiem zwrotu samochód marki ..........., nr nadwozia ..........., nr rejestracyjny ........... .

§ 3 Odebranie i zwrot pojazdu przez Pracownika potwierdzane są protokołem odbioru i protokołem zwrotu.

§ 4 Pracownik odpowiada za pojazd od chwili podpisania protokołu odbioru do chwili podpisania protokołu zwrotnego.

§ 5 Pracownik oświadcza, że zna oraz że w trakcie użytkowania pojazdu będzie się stosował do procedury przyznawania i użytkowania samochodów służbowych w .......... .

§ 6 Pracownik wyraża zgodę na następujące dodatkowe postanowienia dotyczące użytkowania przyznanego mu pojazdu:

1. Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika, które podlega opodatkowaniu.

2. Ilość kilometrów wykonywanych samochodem służbowym przez pracownika w celach pozasłużbowych jest określona na ........... kilometrów miesięcznie.

3. Do wynagrodzenia miesięcznego pracownika zostaje w związku z powyższym doliczona kwota, która jest iloczynem ........... kilometrów i stawki aktualnie obowiązującego w firmie ryczałtu samochodowego za 1 km (........... zł/km).

4. Kwota powyższa zostaje automatyczne doliczona do miesięcznego wynagrodzenia pracownika, z którego zostanie potrącony podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie społeczne.

§ 7

1. Zwrot pojazdu nastąpi na każde pisemne żądanie Pracodawcy. Pracownik ma obowiązek zwrócić pojazd w określonym przez Pracodawcę miejscu i terminie.

2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku ustania umowy o pracę lub złożenia przez Pracodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.

 

                     

Data: ........... ........... r. .................................                                                                                  Data: ........... ........... r.   .................................

                                      Pracodawca                                                                                                                                         Pracownik