GO-leasing Warszawa

Cesja leasingu a rozliczenia podatkowe

W przypadku gdy jeden z podmiotów np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza odkupić leasing operacyjny samochodu i za odstąpienie od leasingu dotychczasowy leasingobiorca otrzyma określoną kwotę - mówimy wówczas o cesji leasingu.

Kwota jaką nowy korzystające będzie musiał zapłacić za odstąpieniem praw i obowiązków przez poprzedniego korzystającego, będzie stanowiła u niego koszt uzyskania przychodów.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

W przypadku cesji umowy leasingu, opłata zapłacona poprzedniemu korzystającemu za odstąpienie od umowy i przejęcie jego praw i obowiązków, stanowi koszt uzyskania przychodów nowego korzystającego, oczywiście przy założeniu że samochód będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Omawiana opłata nie będzie tak naprawdę jest kosztem leasingowym (opłatą leasingową), ale z uwagi na fakt ścisłego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie ona mogła być zaliczona do kosztów na zasadach ogólnych.