GO-leasing Warszawa

Dokonanie wykupu samochodu z zamiarem dalszej odsprzedaży przez spółkę

Jeśli spółka dokonuje wykupu samochodu z zamiarem dalszej odsprzedaży, a nie użytkownia, powinno powodować, że samochód kwalifikujemy jako towar, nie spełnia on bowiem definicji środka trwałego.

Na cenę nabycia samochodu powinna się składać kwota pozostałych rat oraz kwota wykupu. Pozostającą do rozliczenia opłatę wstępną należy odnieść bezpośrednio w koszty okresu.

Księgowania mogą wyglądać następująco:

- kwota wykupu:

Wnkonto 331 Towary

Makonto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia,

- nierozliczona opłata wstępna:

Wnkonto 402 Usługi obce

Makonto 641 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów,

- przychód ze sprzedaży:

Wnkonto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi

Makonto 730 Sprzedaż towarów,

- koszt sprzedanego towaru:

Wnkonto 731 Wartość sprzedanych towarów

Makonto 331 Towary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu następuje na podstawie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży.

Korzystający wprowadza do swoich ksiąg dotychczasowy przedmiot umowy leasingu w cenie nabycia, którą jest opłata końcowa, powiększona o ewentualne dodatkowe opłaty i zalicza go odpowiednio do środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości, inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub towarów. Jeżeli przedmiot ten podlega amortyzacji, to korzystający amortyzuje go według zasad przyjętych do podobnych, nabytych jako używane składników aktywów.