GO-leasing Warszawa

Kupioną naczepę przy leasingu ciągnika siodłowego można zaliczyć do środków trwałych i zamortyzować

Jeżeli dokonałeś zakupu naczepy do swojego ciągnika siodłowego, finansowanego leasingiem, niezależnie czy kupiłeś ją za gotówkę, czy za kredyt, możesz ją zaliczyć do środków trwałych oraz przy spełnieniu odpowiednich warunków - rónież zamortyzować.

Podlegającymi amortyzacji środkami trwałymi są – stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Wyjaśnić przy tym należy, że wymóg, aby składnik majątku był "kompletny i zdatny do użytku" nie oznacza, że musi on być zdolny do samodzielnej pracy. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy "składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Poprzez sformułowanie "zdatny do użytku" należy rozumieć przede wszystkim możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania".

A zatem naczepy jak najbardziej mogą stanowić odrębne środki trwałe. W pełni aktualne pozostaje w tym zakresie pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu, w którym czytamy, że "zawarte w ww. przepisach sformułowanie kompletne i zdatne do użytku nie oznacza samodzielne. W KŚT ujęte są także inne maszyny i urządzenia, które nie mogą funkcjonować samodzielnie np. przyczepa, naczepa czy wagony kolejowe i tramwajowe, lecz nikt nie odbiera im z tego powodu przymiotu środków trwałych".

Dotyczy to również naczep, które są przez podatników wykorzystywane przy użyciu ciągników siodłowych niestanowiących ich własności (np. leasingowanych).