GO-leasing Warszawa

Limit jednorazowej amortyzacji w firmie transportowej

Czynny podatnik VAT, do określenia limitu jednorazowej amortyzacji, co do zasady, przyjmuje kwotę netto zakupu środka trwałego.

Jeśli chodzi o małego podatnika w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, limit jednorazowej amortyzacji za 2017 r. wynosi 215.000 zł. Jeśli więc podatnik nabędzie w 2017 r. samochód ciężarowy za kwotę nieprzekraczającą 215.000 zł netto, będzie mógł za 2017 r. skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Limit ten, u małego podatnika, dotyczy danego roku podatkowego i co roku podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji, o ile w danym roku nie zostanie przekroczony limit obowiązujący w tym roku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że limit 50.000 euro u małych podatników dotyczy każdego roku odrębnie, co za tym idzie, zarówno w 2015, 2016 jak i 2017 r. liczony jest od nowa.

Przeliczenia na złote kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł.