GO-leasing Warszawa

Kiedy przedsiębiorca, który wykupił z leasingu samochód osobowy i przeznaczył go do odsprzedaży, będzie miał prawo do odliczenia 100% VAT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykupił z leasingu samochód osobowy i przeznaczył go do odsprzedaży co do zasady może odliczyć 50% VAT zawartego w cenie wykupu. Następne 50% może on skorygować poprzez tzw. korektę po dokonaniu sprzedaży tego samochodu.

Całkowite odliczenie VAT jest możliwe, jeżeli odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. 

Całkowite odliczenie VAT możliwe jest m.in. w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, co w przypadku samochodów osobowych wiąże się z prowadzeniem ewidencji przebiegu takich pojazdów. Jest ono również możliwe w przypadku samochodów przeznaczonych do odprzedaży, jednakże pod warunkiem, że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Całkowite odliczenie VAT było zatem w analizowanym przypadku możliwe jeżeli odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Nie oznacza to, że w przypadku gdy odprzedaż pojazdów nie stanowi przedmiotu działalności podatnika, odzyskanie tego VAT nie będzie możliwe. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym m.in. nabyto pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% VAT wynikającego z faktury zakupu, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Za zmianę wykorzystywania pojazdu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej rozumie się m.in. opodatkowaną VAT sprzedaż. Należy zatem zauważyć, że jeżeli podatnik sprzeda samochód w tym samym miesiącu, w którym dokona on jego wykupu z leasingu, to będzie on mógł w całości skorygować (odliczyć) pozostałe 50% naliczonego VAT. W przypadku jego sprzedaży w okresach późniejszych, za każdy kolejny miesiąc będzie on musiał pomniejszać VAT o 1/60 nieodliczonej części, tj. 1/60 nieodliczonych 50% VAT. Zastrzec jedynie należy, że jeżeli wartość wykupu nie przekroczy 15.000 zł, to okres korekty będzie trwał 12 miesięcy, w związku z czym za każdy miesiąc zwłoki podatnik zobowiązany będzie pomniejszać podlegający korekcie VAT o 1/12 części. Należy więc zauważyć, że w takim przypadku, po upływie roku od momentu wykupu pojazdu korekta w ogóle nie będzie możliwa.