GO-leasing Warszawa

Szacowanie wartości zamówienia na leasing samochodów osobowych wg prawa zamówień publicznych

Oszacowanie wartości zamówienia mającego za przedmiot leasing samochodów winno być dokonane przy uwzględnieniu całości kosztów, jakie będą ponoszone przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy leasingowej. Jeżeli w okresie obowiązywania przyszłej umowy zamawiający zakłada wymianę pojazdów na nowe, to czynność szacowania musi uwzględniać koszty, które będą ponoszone przez wykonawców w związku z wymianą pojazdów.

Prawo Zamówień Publicznych definiuje dwa istotny zapisy.  Pierwszy z przepisów wprowadza generalną zasadę ustalania wartości zamówienia jako całkowitego, szacunkowego wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT. Drugi z przywołanych przepisów dedykowany jest dostawom realizowanym w ramach umów dzierżawy, najmu lub leasingu.

Przepis reguluje zasadniczo dwie sytuacje. Pierwsza dotyczy zakupów, w których okres obowiązywania umowy jest nieoznaczony. W takiej sytuacji szacunkowa wartość zamówienia winna być obliczona jako wartość miesięczna pomnożona przez 48. Druga sytuacja dotyczy dostaw, w których czas obowiązywania umowy jest określony. W takim przypadku obowiązuje generalna zasada nakazująca dokonywać szacunku z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia.

W przypadku leasingu nie przewidującego opcji wykupu pojazdów, szacunkową wartością zamówienia są wszelkie opłaty jakie będzie musiał ponieść zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Punktem wyjścia do ustalenia szacunkowej wartości takich opłat jest przedmiot dostawy. Po pierwsze, zamawiający musi więc opisać pojazdy jakie mają być dostarczone przez leasingodawcę. Opis pojazdów musi być dokonany przy przestrzeganiu wszystkich reguł p.z.p., tj. w szczególności nie może naruszać reguł konkurencji, a także musi być jednoznaczny i wyczerpujący. Dokonując szacunku należy też dysponować pełną wiedzą co do tego, jak będą ukształtowane wszelkie inne elementy mogące mieć wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

Takimi elementami są w szczególności: okres obowiązywania umowy leasingu, liczba pojazdów objętych umową, wysokość marzy stosowanej przez wykonawców, podstawa do obliczenia oprocentowania przez wykonawców (np. WIBOR 1-m), opłaty początkowe naliczane przez wykonawców, koszty ubezpieczenia pojazdów, wszystkie inne opłaty związane z leasingiem. Jeżeli zamawiający zakłada, że w okresie obowiązywania umowy leasingowej będzie mu przysługiwało uprawnienie do wymiany pojazdów na nowe, to szacunek winien uwzględniać także tą okoliczność. W praktyce oznacza to, że opis przedmiotu zakupu winien być tak sprecyzowany, by już na etapie ofertowania znane były parametry pojazdów, które zastąpią pojazdy dostarczone bezpośrednio po zawarciu umowy. Tylko takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia umożliwi wykonawcom skalkulowanie oferty na cały okres obowiązywania umowy.