GO-leasing Warszawa

Wydatki związane z opłatą leasingową samochodu osobowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Co do zasady przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może zaliczać do kosztów podatkowych opłaty leasingowe, bez względu na ich wysokość, jeżeli spełniają one definicję kosztów określonąw ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ww. przepisem, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych.

Do którego do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów osobowych – w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu. 

Innymi słowy, wydatki związane z opłatą leasingową samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasinguoperacyjnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Odnoszą się zaś do sytuacji wykorzystywania samochodu leasingowego do celów gospodarczych i osobistych, zauważyć należy, że w definicji kosztu podatkowego mieszczą się jedynie takie wydatki, które rzeczywiście związane są z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby firmowe. Zatem jedynie wówczas, gdy wydatek związany z używaniem samochodu osobowego faktycznie został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi on koszt podatkowy w podatku dochodowym.

W związku z tym czynsz leasingowy należałoby ujmować w kosztach uzyskania przychodów tylko w takiej proporcji, w jakiej samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu wykorzystywany jest w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na przykład: aby prowadzić szkołę nauki jazdy przedsiębiorca musi dysponować co najmniej jednym samochodem dopuszczonym do ruchu i przystosowanym do nauki jazdy. Auto takie musi też spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Powinien również spełniać pozostałe wymogi określone w ustawie o kierujących pojazdami, w tym m.in. być odpowiednio oznaczony, czyli być oznakowany kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą "L".