GO-leasing Warszawa

Czy można zaliczyć do kosztów montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym będącym w leasingu operacyjnym?

Podatnik używa do celów prowadzenia działalności gospodarczej samochód osobowy w leasingu operacyjnym. W styczniu do samochodu zamontowano instalację gazową, wartość tej instalacji to 3700 zł netto.

Czy taka inwestycja będzie kosztem uzyskania w 100%?

Czy ze względu na swoją wartość instalacja powinna trafić do wykazu środków trwałych i zostać zamortyzowana?

Czy części, naprawy o mniejszych wartościach będą stanowiły koszt uzyskania, jeśli samochód osobowy używany jest na podstawie leasingu operacyjnego?

Odpowiedź

Wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego używanego w ramach leasingu operacyjnego mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać o ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego. Moim zdaniem, wspomnianą w pytaniu instalację gazową o wartości powyżej 3500 zł należałoby potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 22a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają m.in., niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,

2) składniki majątku niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników, jeśli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

A zatem, w przypadku używania składnika majątku w ramach leasingu operacyjnego, składnik ten podlega amortyzowaniu przez właściciela, czyli finansującego. Korzystający zaś może zaliczać do kosztów podatkowych m.in. koszty eksploatacji przedmiotu takiego leasingu. Przy czym, w odniesieniu do samochodu osobowego przepisy przewidują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów niektórych wydatków związanych z takim samochodem – limitowaniu podlegają bowiem odpisy amortyzacyjne i koszty ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o wspomnianą w pytaniu instalację gazową o wartości powyżej 3500 zł, z uwagi na to, że samochód nie stanowi własności korzystającego, moim zdaniem należy potraktować te wydatki jako inwestycję w obcym środku trwałym. Podlega ona amortyzacji według stawki 10%.

Sławomir Liżewski

Prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, publicysta prawniczy, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.