GO-leasing Warszawa

Czy opłaca się brać w leasing przedmioty poleasingowe?

Obecnie w przypadku leasingu dotyczącego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, suma ustalonych przez strony w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, powinna odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy z dnia zawarcia następnej umowy leasingu. Wprowadzenie omawianych uregulowań, czyli tzw. ponownego leasingu, wymagało dokonania zmian w zakresie ustalania przychodów leasingodawcy. Od nowego roku w leasingu finansowym do przychodów finansującego zalicza się opłaty leasingowe otrzymane we wszystkich umowach leasingu dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określanej dla celów amortyzacji.