GO-leasing Warszawa

Czy podatek VAT naliczony od faktur na zakup środków trwałych w budowie należy liczyć strukturą?

Podatnik prowadzi firmę. W maju 2013 r. dokonał zakupu środków trwałych w budowie ze stawką 23% (potwierdzone fakturą VAT). Środki te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, ponieważ w tym samym miesiącu zostały sprzedane bankowi w celu leasingu finansowego zwrotnego. Bank, czyli leasingodawca, wystawił na firmę fakturę VAT ze stawką 23%. Jest to działanie zgodne z zawarta umową leasingu finansowego. Podatnik wystawił dokument OT oraz wprowadził do ewidencji środków trwałych (na podstawie faktury od banku i umowy). Firma prowadzona przez podatnika ma sprzedaż zwolnioną z zastosowaniem różnych stawek VAT. Ponadto należy dodać, że podatek do odliczenia obliczany jest tzw. „strukturą”.

  1. Czy podatek VAT naliczony od faktur na zakup środków trwałych w budowie należy liczyć strukturą?
  2. Czy może jednak będzie podlegał odliczeniu w całości?

Podatek VAT, który został naliczony z zakupu środków trwałych (od banku) będzie podlegał częściowemu odliczeniu, czyli tzw. „strukturą”.

Dodać należy, że podatek VAT, który został naliczony z faktury zakupu środków trwałych, a która powiązana jest tylko ze sprzedażą opodatkowaną 23% VAT, będzie podlegała rozliczeniu w 100%.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zawiera w swej treści jedno z najważniejszych praw czynnego podatnika VAT. Mianowicie, przepis ten stanowi że czynny podatnik podatku VAT posiada uprawnienie do rozliczania podatku, który został naliczony zawarty w cenie nabywanych towarów i usług. Jednakże rozliczenie to jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane dla potrzeb czynności opodatkowanych a nie zwolnionych od VAT.

Warto również przytoczyć przepis art. 90 w/w ustawy. Stanowi on, że jeśli podatnik wykonuje czynności co do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a także czynności, co do których takie prawo nie przysługuje, to wtedy podatek, który został naliczony przy nabywaniu towarów i usług (związanych z czynnościami z prawem od rozliczenia) obowiązkowo należy oddzielić od podatku VAT, który jest zawarty w cenie towarów i usług, które są z kolei powiązane z czynnościami bez prawa do rozliczenia.

Należy się zastanowić, co trzeba uczynić w sytuacji gdy podatnik wykonuje czynności dwojakiego rodzaju: z prawem oraz bez prawa do odliczenia VAT. Wówczas część zakupów powinna być powiązana z każdymi z tych czynności. Podatek VAT od zakupów jest wówczas odliczany przy zastosowaniu proporcji. Należy wtedy zastosować procedurę odliczania częściowego. Zastosowanie częściowego odliczania możliwe jest tylko co do łącznych zakupów dla sprzedaży z prawem i bez prawa do odliczania VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym pierwszy zakup rzeczy bezpośrednio jest związany z czynnością, która opodatkowana jest stawką VAT 23%. Tak więc podatnik ma prawo do rozliczenia całego podatku, który został naliczony.