GO-leasing Warszawa

Dodatkowe wynagrodzenie za paliwo dla zleceniobiorcy uwzględnione w podstawie opodatkowania

PYTANIE

Z pytaniem do organu podatkowego wystąpił przedsiębiorca zarządzający grupą handlowców sprzedających usługi telekomunikacyjne. Nadzorował on ich pracę i często jeździł z nimi do klientów. W związku z tym operator telekomunikacyjny, na którego zlecenie działał, zaoferował mu ryczałt paliwowy w wysokości 600 zł miesięcznie. Nie przekazał go w gotówce, tylko w formie karty zakupowej. Przedsiębiorca mógł ją wykorzystać tylko do zakupu paliwa na niektórych stacjach. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy postępuje prawidłowo, uwzględniając ryczałt w podstawie opodatkowania VAT jako składnik ceny za świadczone przez siebie usługi. Rozliczał podatek od całej kwoty, niezależnie od tego, ile faktycznie wykorzystał ryczałtu. W rezultacie wystąpił z zapytaniem do organu podatkowego: czy podatku nie powinna rozliczać tylko stacja oraz, ewentualnie, operator telekomunikacyjny?

ODPOWIEDŹ

Ryczałt na zakup benzyny, który świadczący usługę otrzymuje od swojego kontrahenta, powinien powiększyć podstawę opodatkowania wykonanej usługi i zostać opodatkowany VAT. Podstawą opodatkowania jest bowiem wszystko, co stanowi zapłatę, którą zleceniobiorca otrzyma od swojego kontrahenta, pomniejszone o kwotę VAT. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-241/14-6/MN), której fragment prezentujemy poniżej.

UZASADNIENIE

Stanowisko organu podatkowego: (...) w ocenie tut. Organu, wydatki na zakup paliwa ponoszone są przez Wnioskodawcę w celu prawidłowego wykonania usług zleconych przez Zleceniodawcę i bez ich poniesienia nie byłoby możliwe wykonanie tych usług. Przykładowo, jeśli przedmiotem usługi jest udawanie się wraz z handlowcami na tzw. tereny sprzedażowe i do klientów własnym samochodem na koszt własny, to oczywistym jest, że Wnioskodawca musi ponieść koszty dojazdu, a zatem koszty przejazdu (paliwa) są elementem kosztów wykonania usługi głównej, stanowią więc element kalkulacyjny jej ceny.

Tym samym, jak wynika z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę – kwota ryczałtu na zakup paliwa otrzymywana przez Wnioskodawcę co miesiąc, w wysokości 600 zł, w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami na rzecz Zleceniodawcy, stanowi (obok wynagrodzenia stałego i premii sprzedażowej) element wynagrodzenia z tytułu świadczenia przedmiotowych usług zarządzania grupą sprzedażową – co zresztą wynika także z umowy łączącej Wnioskodawcę ze Zleceniodawcą.

W konsekwencji stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla świadczenia Wnioskodawcy, polegającego na zarządzaniu grupą sprzedażową na rzecz Zleceniodawcy jest – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Zleceniodawcy z tego tytułu, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

Tym samym, Wnioskodawca – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – jest więc zobowiązany uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie w postaci ryczałtu na zakup paliwa w podstawie opodatkowania świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług.

Reasumując, kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci ryczałtu na zakup paliwa stanowi element wynagrodzenia otrzymywanego od Zleceniodawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz usług zarządzania grupą sprzedażową i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, co skutkuje obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest, że Wnioskodawca otrzymaną kwotę w wysokości 600 zł może przeznaczyć jedynie na zakup paliwa na wybranych przez Zleceniodawcę stacjach, bowiem wynagrodzenie za świadczenie usług nie musi być wypłacane w formie pieniężnej, ale także w każdej innej formie uzgodnionej przez strony umowy.

Źródło: infor oprac. Magdalena Miklewska