GO-leasing Warszawa

Jak prawidłowo rozliczyć ubezpieczenie samochodu w leasingu o wartości pow. 20.000 euro?

Przedsiębiorca wziął w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 20.000 EUR. Ubezpieczenie auta zostało ujęte przez leasingodawcę w ratach leasingowych (ubezpieczenie od II 2013 do II 2014 a kwota ubezpieczenia rozbita na cały okres leasingu, tj. 35 rat). Na fakturze jest podana tylko łączna kwota raty leasingowej bez rozbicia na kapitał, odsetki i ubezpieczenie.

Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

Jak postąpić, gdy sami ubezpieczamy i ponosimy koszt ubezpieczenia?

Odpowiedź

Jeżeli kwota ubezpieczenia jest elementem czynszu leasingowego (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA) to jego wartość nie podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., do kosztów podatkowych nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Jak zatem widać ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazał, iż nie jest kosztem podatkowym część wydatków ponoszonych w związku z ubezpieczeniem samochodu, którego wartość przekracza równowartość 20.000 euro.

Jednak z treści pytania wynika, że opłata ponoszona w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu jest częścią kalkulacyjną opłat leasingowych (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA). Skoro bowiem pojazd został ubezpieczony przez leasingodawcę, skoro sam finansujący nie wyodrębnia wartości składki z rat leasingowych, moim zdaniem należy przyjąć, iż dla korzystającego opłata taka jest jedynie jednym z elementów kalkulacyjnych raty czynszu leasingowego a nie składką na ubezpieczenie samochodu osobowego. Tymczasem ustawodawca, w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. wyraźnie nakazuje wyłączyć z kosztów składkę na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli więc korzystający nie opłaca składki a ratę czynszu, na która składają się różne elementy kalkulacyjne, to moim zdaniem uzasadnionym jest twierdzenie, że nie powinien pomniejszać takiej raty o część jednego z elementów kalkulacyjnych. W konsekwencji cała rata (na zasadzie ogólnej, czyli po pomniejszeniu o VAT podlegający rozliczeniu) będzie kosztem podatkowym.

Uwagi

Jeżeli korzystający sam ubezpiecza pojazd, wówczas stosuje wobec opłaconych składek ograniczenie zapisane w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. o którym mowa powyżej.

 

Radosław Kowalski
Prawnik, doradca podatkowy.