GO-leasing Warszawa

Nieodliczony VAT (50%) przy nabyciu samochodu osobowego podwyższa wartość początkową auta do amortyzacji

PYTANIE

Czy zmiany wprowadzone od 1 kwietnia br. do ustawy o VAT mają wpływ na sposób rozliczenia wydatków na samochody osobowe stanowiące środki trwałe w firmie? Czy samochody takie mogą być amortyzowane, czy VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

 W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy CIT), obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Przepisy te ustanawiają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy PIT (art. 16 ustawy CIT). Warunku tego nie spełniają wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na cele prywatne.

vat 2Jeżeli samochód jest środkiem trwałym w rozumieniu art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT (tj. m.in. stanowi własność, współwłasność podatnika i jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej), podatnik ma prawo, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Dla ustalenia wartości początkowej nabytego środka trwałego, w tym samochodu osobowego, cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 22g ust. 3 ustawy PIT, art. 16g ust. 3 ustawy CIT). W konsekwencji podatek VAT, który nie został odliczony, podwyższa wartość początkową środka trwałego. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej środka trwałego (podkreśl. red.) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ww. ustaw (np. art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT; art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT). (…)"

Źródło: biznes.interia.pl