GO-leasing Warszawa

Skutki podatkowe wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu

W sprawach gdzie występuje zagadnienie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych, związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu wydano kilka interpretacji indywidualnych. Jak przykład interpretacji indywidualnej związanej z tym zagadnieniem wskazać można interpretację indywidualną z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. ITPB1/415-352/14/WM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Należy przedstawić stanowisko wnioskodawcy oraz stan faktyczny. Podatnik (osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą) zawarł umowę leasingu operacyjnego na czas 7 lat. Po krótkim okresie rozwiązał umowę dokonując wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu. Podatnik zastanawiał się czy ma on obowiązek dokonać korekty kosztów o opłaty leasingowe dokonane do czasu rozwiązania umowy. Podatnik uważa, że opłaty leasingowe, które zostały ustalone w umowie i jednocześnie poniesione do czasu rozwiązania tej umowy należy uznać za koszt uzyskania przychodów. Argument przemawiający za tym to fakt, że były to koszty, które leasingobiorca ponosił aby zachować źródło przychodu. Z kolei po wykupie przedmiotu leasingu koszt uzyskania przychodów stanowi amortyzacja.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał rację Wnioskodawcy. W wydanej interpretacji stwierdził, że wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie powoduje powstania obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego momentu wydatki  na spłatę rat leasingowych.

Dla wyjaśnienia sięgnąć należy do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów to koszty, które są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (z wyjątkiem kosztów, które są wymienione w art. 23). Nie należy jednak zapominać, że jeśli dany wydatek nie został wymieniony w art. 23 to nie powoduje to automatycznie sytuacji, że będzie on stanowił koszt uzyskania przychodów. Podatnik ma prawo dokonania odliczenia różnych kosztów od przychodów. Jednakże te koszty muszą mieć związek z przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo poniesienie tych kosztów ma, lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu, albo zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Jeśli mamy do czynienia z leasingiem samochodu warto sięgnąć do przepisu art. 23b ust. 1 w/w ustawy. Przepis ten stanowi, że opłaty, które zostały ustalone w umowie leasingu, a są ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są uznane za przychód finansującego i odpowiednio (w przypadku, o którym mowa w pkt 1), koszt uzyskania przychodów korzystającego, (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3). Są tutaj do wyboru trzy opcje:

  • po pierwsze- umowa leasingu, (o ile korzystającym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą), została zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dodatkowy warunek- przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Albo jeżeli umowa została zawarta na okres co najmniej 5 lat, o ile jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  • po drugie- umowa leasingu, o ile korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która została zawarta na czas oznaczony;
  • po trzecie- suma ustalonych opłat w umowie leasingu, (wskazana w pkt 1 lub 2), która została pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto w przypadku zawarcia przez finansującego kolejnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, które były poprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Jeśli umowa leasingu spełnia warunki wymienione w art. 23b ust. 1, a jednocześnie spełniony jest warunek, że finansujący w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy, to wówczas leasingobiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkie koszty, które poniósł w związku z przedmiotem umowy leasingu.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu (która spełnia warunki z art. 23b ust 1) nie prowadzi do powstania obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego momentu wydatki  na spłatę rat leasingowych.