GO-leasing Warszawa

Zaliczenie samochodu o niskiej wartości do środków trwałych

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą- firmę deweloperską, wykupił (w kwietniu 2014 r.) samochód osobowy po zakończeniu leasingu operacyjnego. W kolejnym miesiącu- czyli w maju 2014 r. planuje ten samochód sprzedać.

  1. Czy samochód należy zaliczyć do środków trwałych?
  2. Możliwe jest odliczenie 100% VAT czy tylko 50%?
  3. Czy w razie sprzedaży należy dokonać korekty VAT-u naliczonego?

Samochód osobowy nie powinien być zaliczony do środków trwałych ponieważ podatnik planuje, że samochodu nie będzie używał dłużej niż rok.

Na wstępie należy przytoczyć treść art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on że, środkami trwałymi są m.in. środki transportu o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W opisanym stanie faktycznym podatnik planuje sprzedać samochód po miesiącu, tak więc nie należy go zaliczać do środków trwałych.

Z kolei przepis art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi że w przypadku wydatków, które są związane z pojazdami samochodowymi, kwota podatku naliczonego to 50% kwoty podatku naliczonego, który wynika z faktury otrzymanej przez podatnika. Jednakże w ust. 3 dowiadujemy się że powyższy przepis nie ma zastosowania jeśli pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Wtedy podatnik może odliczyć 100% podatku.

Przepis art. 86a ust. 4 pkt 1w/w ustawy doprecyzowuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeśli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Sposób wykorzystania pojazdu powinien być ustalony przez podatnika w zasadach używania samochodu oraz powinien być potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zwolnieni są podatnicy, którzy posiadają pojazdy samochodowe przeznaczone tylko do odprzedaży, o ile odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. (art. 86a ust. 5 pkt 1 w/w/ ustawy).

W przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż samochodów nie stanowi przedmiotu działalności podatnika. Poza tym jeśli podatnik nie wykorzystuje tego samochodu osobowego tylko do prowadzonej działalności gospodarczej to ma prawo odliczyć jedynie 50% kwoty podatku, który został naliczony z faktury zakupu od firmy leasingowej. Sposób wykorzystania samochodu wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej musi być potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu. Jeśli zaś chodzi o dostawę samochodu, to jest ona opodatkowana kwotą 23%.

Co do odpowiedzi na pytanie dotyczące korekty należy sięgnąć do treści art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 w/w ustawy. Przepisy te stanowią, że w sytuacji gdy podatnik nabył pojazd samochodowy, którego wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł (z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia), a później następnie w czasie 12 miesięcy od nabycia tego samochodu dokonuje sprzedaży opodatkowanej to wówczas podatnik ma prawo do dokonania korekty podatku naliczonego, która została odliczona przy nabyciu tego pojazdu.

W przedstawionej sytuacji podatnik ma prawo do pozostałego okresu korekty, do zwiększenia podatku do odliczenia, oczywiście w odpowiedniej proporcji.

Okres korekty zawsze należy liczyć od miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu. Dla potrzeb korekty przyjmuje się, że pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystania. W zaistniałej sytuacji jest to miesiąc sprzedaży. Podatnik ma więc prawo do zwiększenia podatku naliczonego za miesiąc, w którym dokonał jego dostawy poprzez złożenie deklaracji.